30 листопада 2018 року відбулось засідання Вченої ради Львівського національного аграрного університету, на якому було розглянуто питання про підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти ЛНАУ. Заслухавши та обговоривши доповідь голови комісії з підготовки першого питання порядку денного, керівника навчального відділу О.Я. Микули, Вчена рада відзначила, що підсумкова атестація здобувачів вищої освіти у ЛНАУ проводиться у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти у ЛНАУ 2015 р., яке схвалене Вченою радою університету, а її результати засвідчують належний рівень підготовки фахівців на всіх освітніх ступенях та спеціальностях. Разом з тим, залишається актуальним завданням підвищення якості методичного забезпечення проведення атестації, вдосконалення організації її проведення, підвищення рівня магістерських досліджень.

У зв’язку з цим Вчена рада ухвалила:

  • Стан організації проведення підсумкової атестації випускників вважати задовільним;
  • Удосконалити структуру дипломних робіт в частині зменшення теоретичної частини для осіб, що навчаються за освітньо-професійними програмами ОС «Магістр»;
  • Привести у відповідність до «Стандартів вищої освіти» форми атестації здобувачів вищої освіти, що навчаються на освітніх програмах (для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – за спеціальностями 073 «Менеджмент», 051 «Економіка», 071 «Облік та оподаткування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища», 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарство», 242 «Туризм»; 073 «Менеджмент; для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня вищої освіти – за спеціальністю 101 «Екологія»);
  • Випусковим кафедрам розширити тематику та посилити контроль за обсягом поданих до захисту дипломних робіт та їх відповідність стандарту підприємства; налагодити співпрацю з базами практики щодо переліку тем магістерських робіт, спрямованих на виконання конкретних виробничих (практичних) завдань;
  • Розширити на інженерних спеціальностях практику підготовки дипломних робіт завданнями, на які передбачено виготовлення натурних зразків та експериментальних (навчальних) установок.

Також на засіданні Вченої ради розглядалось питання щодо присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам ЛНАУ. За результатами обговорення та таємного голосування Вчена рада прийняла рішення присвоїти вчене звання професора кафедри електротехнічних систем Андрію Васильовичу Чабану, доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування – Оксані Григорівні Агрес та Руслані Іванівні Содомі, доцента кафедри землеустрою – Надії Іванівні Кришеник. Вітаємо здобувачів вченого звання та бажаємо їм успішного рішення на засіданні Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

На цьому ж засіданні Вченої ради також відбулися вибори на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

Powered by Web Agency