30 травня 2019 р. на кафедрі обліку та оподаткування відбувся круглий стіл на тему «Українська економічна наука та освіта: історія і сучасність», який організовано  у співпраці з працівниками наукової бібліотеки ЛНАУ та кафедрою гуманітарної освіти.

Зі вступним словом до присутніх звернулась доцент Р.П. Андрушко, яка представила доповідачів заходу та зазначила, що «бухгалтерський облік в історичному аспекті – це пошук доцільних відповідей на актуальні контрольно-облікові питання сучасності».

Директор наукової бібліотеки ЛНАУ доцент Л.А. Пинда у доповіді «Українська економічна наука Галичини кінця ХІХ ст. та першої половини ХХ ст.: історичний аспект») наголосила, що до 120-річчя від заснування українського крайового товариства «Сільський господар» колективом викладачів ЛНАУ під керівництвом ректора, академіка НААНУ В. Снітинського підготовлено наукове видання «Українська аграрна наука та освіта Східної Галичини у другій половині  XIX – першій половині XX століття». Доповідач відзначила особливості формування українських аграрних інституцій Галичини кінця XIX ст. («Просвіта», «Сільський господар», сільськогосподарська кооперація з її кооперативними центрами «Маслосоюз», «Центросоюз», «Центробанк», «Народна торгівля»). Було охарактеризовано внесок видатних вчених-аграріїв (економіста Є. Олесницького,  агронома та економіста Ю. Павликовського,  агронома та економіста  Є. Храпливого, священника та економіста Т. Войнаровського, агронома і ветеринара М. Холєвчука). Також підкреслила факт пошанування ряду знаних дослідників та практиків кооперації й економічної думки в ЛНАУ (музей  Є. Храпливого, навчальна аудиторія ім. Я. Зайшлого, навчальна аудиторія ім. Г. Кияка), згадала про відомих випускників освітніх та наукових студій в Дублянах, зокрема, М. Творидла, С. Бандеру.

Виступ доповнила заступник  декана з наукової роботи економічного факультету доцент Г.В. Брик та вказала, «що історична еволюція управлінського обліку в Україні розглядається не заради неї самої, а для полегшення розуміння теперішнього і передбачення майбутнього».

Доцент А.Д. Копитко (кафедра гуманітарної освіти) представив мультимедійну презентацію на тему «Історія економічних злочинів: світ та Україна, погляд крізь роки». Доповідач зробив огляд важливих моментів правового регулювання економічних правопорушень в країнах стародавнього світу, середньовіччя та ранньомодерного часу. Значна увага була відведена характеристиці природи економічних злочинів в Україні XVIII–XX ст. та заходів, спрямованих на їх подолання, враховуючи їх в контексті тогочасних соціально-історичних реалій. Органічною складовою виступу була характеристика такого нового різновиду економічних злочинів як шахрайство в страховому бізнесі: його сутність, методи та форми здійснення, основні різновиди та прояви, організаційні структури злочинців, моделі боротьби з ним в різних країнах.

В підсумку завідувач кафедри обліку та оподаткування д.е.н. Л.П. Петришин відзначила, «що лише вивчаючи історію науки, можна зрозуміти та усвідомити ті помилки і недоліки, які відбувалися в сфері організації і ведення обліку в минулому та існують на сучасному етапі».

Історична спадкоємність визначає розвиток методології бухгалтерського обліку, зумовлює необхідність встановлення чітких орієнтирів при окресленні перспектив подальшого розвитку облікової науки, розробленні концептуальних основ систем сучасного обліку та її гармонізації з передовою світовою практикою.

Powered by Web Agency