Історія кафедри

Кафедра інформаційних систем та технологій створена на факультеті механіки та енергетики наказом Ректора Львівського національного аграрного університету від 31.08.2018 року після прийняття відповідної ухвали Вченою радою університету. Вона створена шляхом реструктуризації кафедр управління проектами та безпеки виробництва, а також механізації та автоматизації тваринництва. Завідувачем кафедри призначено д.т.н., в.о. професора Тригубу А.М.

Абітурієнту

Кафедра є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Термін навчання за освітнім ступенем бакалавр на денній формі навчання – 3 роки 10 місяців (на основі середньої освіти), 1 рік 10 місяців (на основі ОС «молодший спеціаліст» ) та на заочній формі навчання – 4 роки 8 місяців (на основі середньої освіти), 2 рік 6 місяців (на основі ОС «молодший спеціаліст»). Для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» викладаються такі дисципліни:

Основи інформаційних систем

Основи мережевих технологій

Операційні системи та середовища програмування

Алгоритмізація та програмування

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів

Об`єктно-орієнтоване програмування

Моделювання систем

Методи дослідження операцій

Теорія систем та прийняття рішень

Управління ІТ-проектами

Системи штучного інтелекту

Автоматизовані системи підтримки прийняття рішень

GPS моніторинг

Вбудовані системи

Веб-технології і веб-дизайн

Інформаційна безпека

Технології криптографічного захисту інформації

Основи інжинірингу

Теорія інформації, кодування та бази даних

Теорія ймовірностей і математична статистика

Комп'ютерна графіка

Бази даних для проектування ІТ в АПК

Проектування інформаційних систем в рослинництві

Проектування інформаційних систем в тваринництві

Ліцензування та сертифікація програмних продуктів

Окрім того, викладачі кафедри здійснюють підготовку студентів інших спеціальностей з дисциплін «Комп'ютерні технології з основами програмування», «Інформаційні технології», «Управління проектами», «Управління проектами «MS project»», «Енергозберігаюча комп’ютерна система «Розумний будиночок»», «Основи інженерного менеджменту», «Методи синтезу та аналізу САК»  «Електроніка та мікросхемотехніка», «Основи автоматики», «Інформаційні технології в наукових дослідженнях» тощо.

 Склад кафедри

Навчальна діяльність кафедри тісно пов’язана з науковою діяльністю науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів. Колектив кафедри інформаційних систем та технологій нараховує 14 науково-педагогічних працівників, з яких 4 доктора наук та 6 кандидатів наук.


Чубик Р.В. – к.т.н., доцент

Притуляк Я.Г. – к.т.н., доцент

Наукова робота

На кафедрі виконуються наукові дослідження, тематика яких досить різноманітна, адаптована до сучасних наукових тенденцій та регіональних потреб. Результати науково-дослідної роботи викладачів безпосередньо використовуються в навчальному процесі. Викладачі кафедри керують науковою діяльністю студентів, рецензують наукові і навчально-методичні роботи, а також здійснюють активну наукову та освітню діяльність у рамках національних і міжнародних зв’язків.

Кафедра має широкі наукові зв'язки з провідними науковими організаціями та вищими навчальними закладами України та ближнього зарубіжжя, зокрема з Національним науковим центром «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», Національним університетом «Львівська політехніка», Одеським національним політехнічним університетом, Львівським національним університетом ім. Івана Франка, Луцьким національним технічним університетом, Східноєвропейським університетом ім. Лесі Українки, відділом механізації Інституту сільського господарства Карпатського регіону, Херсонським національним технічним університетом, Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності та іншими установами.

Студентська наукова робота

Студенти, аспіранти та викладачі кафедри беруть активну участь в роботі та журі фінального етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління проектами та програмами» (спеціалізації «Інформаційні технології»), а також є переможцями престижних всеукраїнських та міжнародних конкурсів та олімпіад.

При кафедрі працює два студентських наукові гуртки з проектування інформаційних систем в АПК (керівники: д.т.н., в.о. проф. Тригуба А.М. та к.т.н., в.о. доц. Сидорчук Л.Л.) та «Розумний будинок» (керівник: к.т.н., в.о. доц. Пташник В.В.). Студенти, які займаються в гуртку, виборюють високі місця на змаганнях різного рівня, в тому числі міжнародних студентських олімпіадах із інформаційних систем та технологій.

Powered by Web Agency