Історія кафедри

Кафедру будівельних конструкцій було засновано в 1970 році у складі землевпорядного факультету, першим її завідувачем став доцент С.М. Соколов. У 1971 році кафедру введено до складу новоствореного архітектурного факультету, а в 1983 році – до складу факультету сільськогосподарського будівництва.

Протягом 1982–1987 pp. кафедрою завідував доцент А.В. Манн, а впродовж 1987–1994 pp. – доцент В.М. Барабаш. У 1994–2003 pp. кафедру очолював заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії будівництва України та Міжнародної академії оригінальних ідей, доктор технічних наук, професор Ф.Є. Клименко. У 2003–2018  р. кафедру очолював д.т.н., професор І.М.Добрянський. З 2018 р. кафедрою завідує к.т.н., доцент О.Т. Гнатюк.

Кафедра будівельних конструкцій є випусковою з підготовки фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» та «Магістр». На кафедрі функціонує аспірантура.

Належний рівень підготовки спеціалістів-будівельників забезпечує висококваліфікований колектив кафедри: зав кафедри к.т.н., доцент О.Т. Гнатюк,  д.е.н в.о. професора Є.Г. Матвіїшин, доценти кандидати наук: В.В. Білозір, Ю.І. Боднар, Р.А. Шмиг, в.о. доцента А.Ю. Грицевич, ст. викл. А.В. Височенко, М.А. Лапчук, О.І. Грицина, зав. комп’ютерним кабінетом І.Б. Шмиг, старший лаборант О.І. Мазепа, провідний фахівець О.І. Коваль.

У різні роки на кафедрі будівельних конструкцій працювали доктори професори Й.Й. Лучко, Р.Р. Левицький, Є.В. Хлобистов, І.М. Добрянський; к.т.н., доценти Ю.В. Хома, В.П. Храмцов, К.Ф. Клименко, Н.С. Уманська, В.М. Свястин, А.П. Венчак, науковий співробітник М.Е. Волинець. доценти В.М. Барабаш Т.Б. Боднарчук, Б.І. Боднарчук, Р.В. Козак, Л.Д. Козачок, Ю.М. Фабрика, ст. викл. С.В. Нікіфоряк, М.М. Воробець, завідувач навчально-методичних лабораторій Я.І. Михалик.

Кафедра має сучасну матеріально-технічну базу, зокрема спеціалізовану лабораторію будівельних конструкцій та лабораторію автоматизованих систем проектування в будівництві.

Результати наукових досліджень впроваджено на Добротвірському заводі «Буддеталь», Миколаїв-Львівському КБК, ДБК-2 (м. Львів), заводі «Металіст» (м. Стрий), «КомортБуд», «ТуристБуд» (м. Львів), ПП «БКФ«Основа», ТзОВ «Укрдизайнгруп», «Укртехексперт – Захід», ТзОВ «Галицька Будівельна група» та інших підприємствах України і близького зарубіжжя.

Колектив кафедри підтримує творчі зв'язки з провідними будівельними закладами вищої освіти багатьох міст України: Києва, Дніпропетровська, Полтави, Одеси, Харкова, Сум, Рівного, а також розвиває міжнародні зв'язки з навчальними закладами США, Австрії, Польщі, Словаччини, Чехії, Німеччини, Фінляндії, Японії, організовує науково-технічні конференції всеукраїнського значення, випускає збірники наукових праць, а викладачі беруть активну участь у конференціях, у тому числі міжнародних (Німеччина, Польща, Австрія, Нідерланди, Словаччина, США, Чехія, Японія та ін.).

Склад кафедри

Матвіїшин Є.Г. - д.е.н, в.о. професора

Мазепа Оксана Іванівна - ст. лаборант

Шмиг Ірина Богданівна - зав. комп. класом

Науково-дослідна робота

Наукові дослідження колективу кафедри присвячені розробці ефективних конструкцій для сільського, промислового і цивільного будівництва. Викладачі кафедри здійснюють обстеження, оцінку технічного стану та перевірні розрахунки міцності та деформативності будівельних конструкцій різних будівель та споруд.

На кафедрі працював доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України, а також Міжнародної академії оригінальних ідей, заслужений діяч науки і техніки України, президентський стипендіат Федір Єлисейович Клименко, який сформував на кафедрі наукову школу з дослідження і розробки сталебетонних конструкцій підвищеної ефективності, методів розрахунку та моделювання поведінки будівельних конструкцій під навантаженням, вивчення їх напружено-деформованого стану.

Питаннями, пов’язаними з посиленням фундаментів за допомогою буронабивних мікропаль, займаються к.т.н., доцент О.Т.Гнатюк, ст. викл. М.А. Лапчук.

Розроблена і впроваджена у реальне будівництво нова ефективна конструкція буронабивних залізобетонних мікропаль із поширеною п’ятою. Ефективність та несучу здатність запропонованої конструкції мікропаль перевірено за допомогою натурних експериментальних досліджень, виконаних у різних ґрунтових умовах при різних комбінаціях навантажень. Мікропалі впроваджені для будівництва нових та  підсилення існуючих фундаментів об’єктів житлових та виробничих будівель і споруд  протягом 2008–2018 рр. у м. Львові, м. Києві, м. Рівному, м. Трускавці та інших регіонах центральної і західної України.

Напрям наукових досліджень к.т.н., доцента В. В. Білозора, ст. викл. А.В.  Височенка – теорія розрахунку несучої здатності, жорсткості і тріщиностійкості елементів сталефібробетонних конструкцій, удосконалення методів конструювання несучих конструкцій на основі авторського аналітичного методу оптимізації епюри матеріалів.

Доцент В.В. Білозір опублікував понад 100 наукових і навчально-методичних праць, 19 авторських свідоцтв і патентів на винаходи і корисні моделі, є співавтором одного підручника і двох монографій, керує підготовкою кандидатських дисертацій аспірантами і здобувачами.

Дослідженням сталебетонних балкових конструкцій під навантаженням, розрахунком та аналізом їх напружено-деформованого стану, інженерним комп’ютерним моделюванням будівельних конструкцій, будівель і споруд, їх вузлів на ЕОМ займаються  к.т.н., доцент Р.А. Шмиг, в.о. доц. А.Ю. Грицевич, ст. викл. О.І. Грицина, пр. фах. О.І.Коваль.


Впродовж останніх п’яти років кафедра налагодила добру співпрацю з Львівським обласним та міським центрами зайнятості. Разом із навчально-науковим інститутом післядипломного 

навчання ми здійснюємо підготовку слухачів з інженерної комп’ютерної графіки. Протягом відведеного терміну навчання слухачі отримують теоретичні та практичні навички роботи від побудови звичайної лінії до складного тривимірного об’єкта.

Наукові дослідження, пов’язані з вивченням полів напружень і температури у конструкціях з використанням методу R-функцій та скінченних елементів проводить к.т.н., доцент Ю.І. Боднар.

Поширено метод R-функцій на задачі визначення напружено-деформованого стану у пружних однорідних та неоднорідних тілах із системою тріщин; проводяться дослідження із застосування R-функцій до задач термопружності з урахуванням кінцевої швидкості поширення тепла; досліджуються поля напружень, деформацій та температури елементів будівельних конструкцій, у тому числі з використанням методу скінченних елементів.

Наукові дослідження, присвячені питанням соціально-економічного розвитку України та регіонів, виконує д.е.н., проф. Є.Г. Матвіїшин.

У сфері його наукових інтересів – раціоналізація будівельного виробництва, комп’ютерне моделювання для оптимізації витрат ресурсів у будівельних організаціях. Результати його досліджень опубліковані у низці фахових видань з державного управління та економіки, зокрема впродовж останніх двох років дві статті надруковано у виданнях, що індексуються наукометричною базою Scopus. Є.Г. Матвіїшин систематично здійснює експертизу наукового доробку здобувачів наукових ступенів у галузях економіки і державного управління. Під його керівництвом підготовлено 8 кандидатів наук. Зважаючи на особистий внесок у розвиток економічної науки і підготовку висококваліфікованих фахівців-економістів, Є.Г. Матвіїшин у 2017 р. обраний академіком Академії економічних наук України. Є автором приблизно 200 публікацій, з них понад 30 – навчально-методичних, зокрема 7 із грифом МОН України.

Навчальний процес

Кафедра здійснює навчання студентів за 28 навчальними дисциплінами для будівельників, архітекторів, магістрів будівництва, головними з яких є: «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Комп’ютерні методи у проектуванні», «Будівельна механіка», «Металеві конструкції», «Залізобетонні та кам’яні конструкції», «Конструкції з дерева та пластмас», «Інженерна геологія, основи і фундаменти», «Економіка будівництва», «Конструкції будівель та споруд», «Реконструкція будівель та споруд», «Основи і фундаменти для особливих геологічних умов», «Випробування та дослідження конструкцій», «Випробування конструкцій будівель та споруд», «Проектування спеціальних металевих конструкцій», «Проектування спеціальних залізобетонних конструкцій», «Проектування спеціальних дерев’яних конструкцій», «Експлуатація будівель, споруд та інженерних комунікацій»,  «Технічна експлуатація будівель та споруд», «Числове моделювання будівельних конструкцій», «Технічний нагляд у будівництві»,

Навчальний процес забезпечують 1 д.е.н., професор, 4 кандидати наук, доценти. Колектив кафедри активно покращує методичне забезпечення предметів, що викладаються. Вперше українською мовою видано підручник «Металеві конструкції» (автори – професори Ф.Є. Клименко, Л.І. Стороженко та доцент В.М. Барабаш). З грифом Міністерства аграрної політики України видано навчальний посібник «Інженерна комп’ютерна графіка» (автори – в.о. професора В.М. Боярчук, в.о. професора І.М. Добрянський, доценти В.М. Барабаш, Р.А. Шмиг). З грифом Міністерства освіти і науки України видано «Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури» (автори – в.о. професора В.М. Боярчук, в.о. професора І.М. Добрянський, доценти В.М. Барабаш, Р.А. Шмиг). В доробку кафедри – короткий термінологічний словник-довідник з геодезії, землеустрою та будівництва, понад 12 навчальних посібників з використання ЕОМ у будівельному проектуванні та майже 65 інших навчально-методичних розробок.

Кожного четверга впродовж вересня та жовтня в аудиторії 395 лекційного корпусу для студентів факультету будівництва та архітектури тривають навчальні курси з вивчення графічного редактора AutoCAD. Початок занять о 16.30. Організатор – кафедра будівельних конструкцій.

Контакти:

Кафедра будівельних конструкцій,

Львівський національний аграрний університет,

вул. Володимира Великого, 1,

м. Дубляни, Жовківський район, Львівська область, 80381,

тел.: 8 (032) 22-42-939.

Powered by Web Agency