Історія кафедри

Кафедра технології та організації будівництва заснована в 1990 році як кафедра інженерного забезпечення будівництва.

Від початку заснування кафедру очолював доктор економічних наук, професор М.Д. Лесечко. З 1999 по 2006 р. – доктор технічних наук, професор Б.Г. Гнідець. Протягом 2006 – 2007 н.р. завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Р.А. Шмиг, з 2007р. по 2016 р. – кандидат технічних наук, доцент А.В. Мазурак, а з 2016 р. кафедру очолив к.т.н., доцент Ю.Є.Фамуляк.

Фундамент кафедри як навчального підрозділу заклали досвідчені спеціалісти – педагоги вищої школи: М.Д. Лесечко – д.е.н., професор, академік Академії будівництва України, П.І. Вівчар – к.т.н., доцент, І.І. Ніконець – к.т.н., доцент, Тарасюк І.Г. – старший викладач, М.Й. Ванік – старший викладач, І.Я. Байко – зав. лабораторії.

Згодом викладацький склад кафедри доповнюють: Ю.Є Фамуляк. – к.т.н., доцент, І.М. Добрянський – д.т.н., професор, Ю.М. Вибранець – старший викладач, А.В. Мазурак – к.т.н., в.о.професора.

З 1999 року до навчального процесу кафедри долучились відомі учені і досвідчені педагоги: доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України і Української Академії архітектури Б.Г. Гнідець, кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Академії будівництва України Б.М. Ониськів, кандидат технічних наук, доцент Й.Д. Романюк.

З 2007 року до навчального процесу кафедри долучилася к.т.н. С.П. Бурченя, з 2010 року – старший викладач В.О. Михайлечко, з 2012 року на кафедрі працює старший викладач І.В. Ковалик, з 2016 року – к.т.н., доцент В.В. Артеменко, а з 2018 року – к.т.н., А.Я. Регуш.

З 2003 по 2017 рр. на кафедрі працював к.т.н., доцент С.С. Лопатка, з 2006 по 2018 рр. – старший викладач Г.М. Дмитрів, з 2010 по 2018 рр. – к.е.н., доцент Л.О. Добрянська. У 2009 році на кафедрі працювали доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України Б.Г. Дробенко та випускник-магістрант В.М. Калітовський. У різний час на кафедрі працювали також к.е.н., В.М. Свястин, С.Ю. Терлига, Т.П. Швидка, О.Я. Андрушків.

До навчально-допоміжного персоналу кафедри належать провідний фахівець І.В. Заячківська, старший лаборант М.М. Пехник та лаборант Г.І.Верзун.

У 2004 році кафедра інженерного забезпечення будівництва перейменована на кафедру технології та організації будівництва.

Склад кафедри

Регуш Андрій Ярославович – к.т.н., в.о.доцента

Заячківська Ірина Володимирівна - провідний фахівець

Ковалик Іван Васильович - асистент

Коваль Остап Ігорович – асистент

Науково-дослідна робота

Тема наукових досліджень кафедри – «Дослідження та застосування в проектуванні і будівництві сільських житлових, громадських і виробничих будинків та споруд АПК нових архітектурно-планувальних і конструктивних вирішень, екологічно чистих технологій і матеріалів та сучасних математичних методів їх розрахунку і організації будівництва із застосуванням ЕОМ».

Доцент Ю.Є. Фамуляк займається питаннями, пов’язаними з дослідженням, розрахунком та проектуванням конструктивних елементів з ніздрюватих бетонів, в яких використане нетрадиційне армування.

Основний напрям наукових досліджень д.т.н., професора Б.Г. Гнідця – дослідження і використання в будівельній практиці статично невизначених залізобетонних конструкцій, стики в яких є попередньо напруженими і відшукується можливість та механізм проведення регулювання зусиль, що в них виникають.

В. о. професора А.В. Мазурак досліджує напружено-деформований стан залізобетонних конструкцій, підсилених і виготовлених за технологією торкретування.

Доцент В.В. Артеменко вивчає питання проектування та застосування різноманітних сумішей для захисту будівельних конструкцій від впливу високих температур.

В.о. доцента С.П. Бурченя розглядає можливість використання просічно-витяжних листів у різноманітних будівельних конструкціях, а також досліджує ефективні будівельні матеріали та конструкції.

Наукові дослідження ведуться за напрямами:

1. К.т.н., доцент Юрій Євгенович Фамуляк «Міцність та деформативність будівельних конструкцій з армованих та неармованих ніздрюватих бетонів»;

2.  Д.т.н., професор Богдан Григорович Гнідець «Дослідження статично невизначених залізобетонних конструкцій з попередньо-напруженими стиками і регулюванням зусиль»;

3. К.т.н., в. о. професора Андрій Васильович Мазурак «Напружено-деформований стан залізобетонних конструкцій підсилених і виготовлених технологією торкретування»;

4. К.т.н., доцент Віктор Вікторович Артеменко «Розвиток наукових основ створення високоефективних вогнезахисних речовин для підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій»;

5. К.т.н., в.о.доцента Софія Петрівна Бурченя «Несуча здатність, деформативність та тріщиностійкість балкових конструкцій, армованих просічно-витяжним листом»;

6. К.т.н., в.о.доцента Андрій Ярославович Регуш «Дослідження гідравлічних характеристик трубопроводів з полімерних матеріалів з метою впровадження їх у системах водопостачання і каналізації в сільських населених пунктах».

7. Старший викладач Василь Орестович Михайлечко «Міцність підсилених залізобетонних елементів на ділянках максимальних згинальних моментів»

8. Старший викладач Іван Васильович Ковалик «Несуча здатність похилих перерізів залізобетонних балок, підсилених торкрет-залізобетоном» 

Щорічно на кафедрі технології та організації будівництва науково-дослідною роботою займається від 20 до 30 студентів ІІІ, ІV, V курсів. На кафедрі функціонує науковий гурток «Новітні матеріали і технології в будівництві». Студенти ІІІ курсу після освоєння курсів лекцій із фахових дисциплін починають індивідуальну наукову роботу. Тематика науково-дослідної роботи студентів присвячена питанням дослідження нетрадиційного армування конструкцій з ніздрюватих бетонів, технології та організації виконання торкретбетонних робіт методом розрахунку і математичного моделювання цих процесів.

Про результати наукової роботи студенти доповідають на наукових конференціях. Кращі дослідження подають на конкурс студентських робіт. Щороку кафедра подає 2-3 роботи.

Результати наукових досліджень використовують у дипломних роботах та проектах. Студент, який має значний науковий доробок, виконує дипломний проект дослідницького характеру.

Результати НДРС враховують, рекомендуючи випускників до аспірантури.

Навчальний процес

На кафедрі ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та магістратуру.

За період існування кафедри захищена одна докторська і п’ять  кандидатських дисертацій, видано шість монографій, шість навчальних посібників, значну кількість методичних та наукових статей.

Кафедра співпрацює з відомими вищими навчальними закладами і науково-дослідними інститутами України (університетами м. Києва, Полтави, Одеси, Рівного, Львова), а також навчальними закладами Польщі (м. Люблін, Краків, Жешув, Бидгощ, Ярослав).

Кафедра технології та організації будівництва крокує шляхом подальшого розвитку, вдосконалення і підвищення рівня підготовки спеціалістів, навчально-методичної і матеріальної бази, наукових досліджень у галузі будівництва та архітектури.

Кафедра технології та організації будівництва виконує фахову підготовку інженерів-будівельників з циклу дисциплін організації та технології будівництва. Цьому сприяє гармонійне поєднання навчального процесу з науково-дослідною та практичною роботою викладачів та студентів.

Значну увагу кафедра приділяє дипломному проектуванню, велика частка якого виконується на основі реальних будівельних об’єктів, та виробничій практиці, яка проводиться в умовах реального будівництва на будівельних об’єктах. Окрім того, студенти проходять практику в будівельно-проектних організаціях, де набувають навичок оформлення та виготовлення проектної документації різноманітних будівель та споруд.

Випускники факультету будівництва та архітектури постійно удосконалюють свої знання в галузі новітніх технологій будівельного виробництва, часто консультуючись із викладачами кафедри. При кафедрі працює консультаційний центр, де всім зацікавленим надають необхідну інформацію щодо виконання робіт у галузі будівництва, використання сучасних технологій і матеріалів під час будівництва та реконструкції будівель і споруд.

Powered by Web Agency